SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS PER A LES ACTIVITATS D'ESTIU 2021 DE CET10

Per segon any consecutiu, el procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es realitzarà a través de mitjans telemàtics i no presencials.
Aquests tràmits estaran operatius a partir del 24 d’abril i fins al 21 de maig del 2021.

Passos a seguir

 • Pas 1. Un cop decidida la modalitat de casal o campus a la que voleu inscriure el vostre fill o filla, heu d’accedir a la pàgina corresponent, dins d’aquesta mateixa web, i agafar el codi d’activitat (sota el títol de la modalitat de casal/campus) que serà necessari per incloure-ho, durant la tramitació de l’ajut, a la pàgina de l’Ajuntament.
 • Pas 2. A continuació, heu de clicar sobre el botó, “Inscriu-te en aquest enllaç” que us portarà a la pàgina d’inscripcions de CET10.
 • Pas 3. En aquesta, haureu d’escriure el vostre DNI i la contrasenya. Si no recordeu la contrasenya, podeu restablir-la clicant al botó de “Restablir la meva contrasenya”. En cas que mai hàgiu realitzat cap activitat amb nosaltres, heu de clicar el botó de “Registra’t” i seguir el procediment que el programa exigeix.
 • Pas 4. Una vegada dintre de la vostra fitxa, heu de prémer el botó “Inscripcions” i aquí trobareu tota la vostra unitat familiar. Cliqueu a sobre de l’infant/jove al que voleu inscriure i accedireu a la seva fitxa.
 • Pas 5. A partir d’aquí, heu de trobar la modalitat de casal/campus a la que voleu inscriure el/la vostre familiar. Obriu el desplegable i busqueu aquella modalitat que havíeu decidit; premeu a sobre i s’afegirà a la vostra compra. A continuació, cliqueu sobre el botó “Següent”.
 • Pas 6. Clicat el botó, trobareu tres opcions amb totes les dates possibles d’inscripció. Heu de seleccionar, la setmana o setmanes a la/les que voleu inscriure l’infant/jove, dins de la primera opció, la de “Sol·licitants de beca”. Recordeu que, com a sol·licitants d’ajut, només podreu optar a un màxim de dues setmanes. Escolliu llavors la primera setmana, clicant a sobre del quadre corresponent a la mateixa i, en cas de voler una segona, feu el mateix amb la següent data.
 • Pas 7. Un cop seleccionada/es, cliqueu a sobre del botó “Calcular disponibilitat i preus”. Com que es tracta d’una pre-inscripció (dona dret a reserva de plaça), no heu d’abonar cap import fins que la Comissió d’Ajuts de l’Ajuntament, us comuniqui al/als sol·licitants l’atorgament de l’ajut i l’import corresponent, o bé la denegació de l’ajut.
 • Pas 8. A la pàgina següent i un cop revisat que la setmana o les dues setmanes triades són les correctes, premeu el botó “Validar selecció”, accepteu les condicions generals i premeu el botó “PAGAR” que, en aquest cas, correspon amb un import de 0 €. Un cop l’Ajuntament us atorgui la beca pertinent, haureu de tornar a accedir a la nostra web, per fer efectiva la inscripció definitiva del o de la vostra familiar. 
 • Pas 9. Finalitzat el procés de preinscripció a la nostra web, heu d’accedir a la pàgina https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families i emplenar el formulari corresponent. Cal emplenar tots els camps obligatoris del formulari per poder formalitzar la sol·licitud i, en cap cas, s’ha d’annexar documentació més enllà del formulari oficial.
 • Pas 10. Un cop emplenat el formulari i per tal de finalitzar el procés, haureu de donar-li a acceptar i enviar la sol·licitud. Trobareu llavors una pantalla amb un resum del formulari i un número de registre que serà el que permetrà realitzar qualsevol consulta respecte a la sol·licitud. Imprimiu, guardeu aquest resum o feu una foto de la pantalla, per tenir constància del document i del nombre de registre.

Passos següents per part de CET10 i l'Ajuntament de Barcelona

 • Validació dels formularis: 

Enviada la sol·licitud i dins de període de tramitació d’aquestes, nosaltres, com a entitat, accedirem a l’aplicatiu de l’Ajuntament per validar els formularis enviats. En cas de veure que la sol·licitud  no ha estat degudament emplenada o bé, si cal esmenar/complementar alguna dada per poder continuar la tramitació corresponent, ens posaríem en contacte amb vosaltres, mitjançant correu electrònic o trucada, per assegurar la seva tramitació.

 • Resultats provisionals:

Finalitzat el període d’enviament de formularis el divendres 21 de maig, la Comissió d’Ajuts treballarà per resoldre les sol·licituds presentades i, el 27 de maig notificarà el resultat provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic.

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les seves al·legacions o reclamacions del 28 de maig al 10 de juny de 2021. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.

 • Llistat definitiu: la llista definitiva es publicarà el 18 de juny.

Tot i estar pendents del llistat definitiu per acabar de tancar tot el procés, l’accés a la nostra web per a la tramitació de la inscripció definitiva, podran realitzar-la, les persones que apareixen com a beneficiàries de l’ajut al llistat provisional, publicat el 27 de maig.

En cas de dubte podeu enviar un correu electrònic a: [email protected] o accedir a la pàgina principal de la nostra web, on trobareu el nostre servei de xat.

Requisits en l'atorgament d'ajuts

 • Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.
 • Excepcionalment es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.
 • L’ajut serà per a un màxim de 2 setmanes als campus Olímpia, casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les colònies. 

L’Ajuntament de Barcelona establirà anualment, d’acord amb la normativa, l’import màxim d’ajut econòmic a les famílies més necessitades i, d’acord amb aquests criteris, l’equip tècnic de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI valorarà les sol·licituds presentades i resoldrà els atorgaments i les denegacions dels ajuts. Aquests ajuts, en cap cas, no superaran el 90% del preu total de l’activitat, publicat a l’Annex 2 del Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’estiu per a infants i adolescents 2021, independentment de les condicions i els límits de costos de les activitats de la Campanya d’enguany.

 • En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2019 –casella 500–, que en el marc de la Campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents s’anomenen “els ingressos nets anuals”, es becaran, amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin.

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

 • De 0 a 7.000 €: 90%
 • De 000,01 a 9.000 €: 60%
 • De 9.000,01 a 10.000 €: 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.

 • Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà declarar-ho a la Sol·licitud d’Ajut econòmic, i l’Ajuntament en farà d’ofici la comprovació, si escau.
 • En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.
 • Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el/la sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. L’Ajuntament en farà d’ofici, si escau, la comprovació.
 • Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

Calendari d'inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic

 • El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut econòmic és de dissabte 24 d’abril a divendres 21 de maig de 2021.
 • La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el 27 de maig notificarà el resultat provisional als interessats/des, mitjançant correu electrònic o SMS.
 • Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al 18 de juny, a partir del 27 de maig (publicació de llistat provisional) es podran començar a formalitzar les inscripcions accedint de nou a la nostra web i seguint les indicacions que donarem.
 • En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les seves al·legacions o reclamacions del 28 de maig al 10 de juny de 2021. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.