SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS PER A LES ACTIVITATS D'ESTIU 2022 DE CET10

Us comuniquem que ja ha finalitzat el període de sol·licitud.

El procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es realitzarà a través de mitjans telemàtics. Aquests tràmits estaran operatius a partir del 23 d’abril i fins al 23 de maig de 2022.

Passos a seguir

Us indiquem a continuació els passos a seguir per fer la sol·licitud:

 • Pas 1. Un cop decidida la modalitat de casal o campus a la que voleu inscriure el vostre fill o filla, heu d’accedir a la pàgina corresponent, dins d’aquesta mateixa web, i agafar el codi d’activitat (sota el títol de la modalitat de casal/campus) que serà necessari per incloure-ho, durant la tramitació de l’ajut, a la pàgina de l’Ajuntament.
 • Pas 2. A continuació, heu de clicar sobre el botó, “Inscriu-te en aquest enllaç” que us portarà a la pàgina d’inscripcions de CET10.
 • Pas 3.  En aquesta, haureu d’escriure el vostre DNI i la contrasenya. Si no recordeu la contrasenya, podeu restablir-la clicant al botó de “Restablir la meva contrasenya”. En cas que mai hàgiu realitzat cap activitat amb nosaltres, heu de clicar el botó de “Registra’t” i seguir el procediment que el programa exigeix.
 • Pas 4. Una vegada dintre de la vostra fitxa, heu de prémer el botó “Inscripcions” i aquí trobareu tota la vostra unitat familiar. Cliqueu a sobre de l’infant/jove al que voleu inscriure i accedireu a la seva fitxa.
 • Pas 5. A partir d’aquí, heu de trobar la modalitat de casal/campus a la que voleu inscriure el/la vostre familiar. Obriu el desplegable i busqueu aquella modalitat que havíeu decidit; premeu a sobre i s’afegirà a la vostra compra. A continuació, cliqueu sobre el botó “Següent”.
 • Pas 6. Clicat el botó, trobareu tres opcions amb totes les dates possibles d’inscripció. Heu de seleccionar, la setmana o setmanes a la/les que voleu inscriure l’infant/jove, dins de la primera opció, la de “Sol·licitants de beca”. Recordeu que, com a sol·licitants d’ajut, només podreu optar a un màxim de dues setmanes. Escolliu llavors la primera setmana, clicant a sobre del quadre corresponent a la mateixa i, en cas de voler una segona, feu el mateix amb la següent data.
 • Pas 7. Seleccionada la o les dues setmanes per la/les que heu demanat l’ajut, cliqueu a sobre del botó “Calcular disponibilitat i preus”. Com que es tracta d’una preinscripció (dona dret a reserva de plaça), no heu d’abonar cap import, fins que la Comissió d’Ajuts de l’Ajuntament us comuniqui al/als sol·licitants l’atorgament de l’ajut i l’import corresponent, o bé la denegació de l’ajut.
 • Pas 8. A la pàgina següent i un cop revisat que la setmana o les dues setmanes triades són les correctes, premeu el botó “Validar selecció”, heu d’escriure, dins l’apartat IDALU/OBSERVACIONS, el número d’identificació d’alumne/a del vostre fill o filla. En cas de desconèixer aquest número, podeu trobar-ho:
  a) Al document de matrícula de l’infant/jove a l’escola/l’institut en el qual està escolaritzat/da.
  b) Al document de qualificacions (notes) de l’infant/jove.
  c) Al següent enllaç, proporcionat per l’Ajuntament, el qual us permetrà conèixer l’IDALU del o dels vostres fills i/o filles, introduint dades personals: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu
  Accepteu les condicions generals i premeu el botó “PAGAR” que, en aquest cas, correspon amb un import de 0 €. Un cop l’Ajuntament us atorgui la beca pertinent, haureu de tornar a accedir a la nostra web, per fer efectiva la inscripció definitiva del o de la vostra familiar. (En cas de no abonar la part proporcional restant abans del dia “x”, CET10 gestionarà la baixa immediata de l’activitat i comunicarà a l’ajuntament la baixa de la família).
 • Pas 9. Finalitzat el procés de preinscripció a la nostra web, com a sol·licitant de beca i amb el nombre IDALU introduït rebreu per part de la nostra entitat i amb un màxim de 3 dies hàbils posteriors a la vostra sol·licitud, un SMS amb un PIN (Codi numèric de 8 dígits proporcionat per l’Ajuntament a l’entitat), que és exclusiu per aquest infant/jove i amb el qual podreu accedir a fer la sol·licitud oficial d’ajut a l’Ajuntament de Barcelona.
 • Pas 10. Amb aquest nombre PIN i l’IDALU a les vostres mans, heu d’accedir al següent enllaç i emplenar el formulari corresponent. Cal emplenar tots els camps obligatoris del formulari per poder formalitzar la sol·licitud i, en cap cas, s’ha d’annexar documentació més enllà del formulari oficial.
 • Pas 11. Un cop emplenat el formulari i per tal de finalitzar el procés, haureu de donar-li a acceptar i enviar la sol·licitud. Trobareu llavors una pantalla amb un resum del formulari i un número de registre que serà el que permetrà realitzar qualsevol consulta respecte a la sol·licitud. Imprimiu, guardeu aquest resum o feu una foto de la pantalla, per tenir constància del document i del nombre de registre.

Passos següents per part de CET10 i l'Ajuntament de Barcelona

Finalitzat el període d’enviament de formularis el divendres 27 de maig, la Comissió d’Ajuts treballarà per resoldre les sol·licituds presentades i, el dilluns 30 de maig notificarà el resultat provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic.

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les  seves al·legacions o reclamacions del dimarts 31 de maig al dimarts 14 de juny de 2022. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.

La llista definitiva es publicarà el dilluns 20 de juny.

Tot i estar pendents del llistat definitiu per acabar de tancar tot el procés, l’accés a la nostra web per a la tramitació de la inscripció definitiva, podran realitzar-ho, les persones que apareixen com a beneficiàries de l’ajut al llistat provisional, publicat el divendres 27 de maig.

En cas de dubte podeu comunicar-vos amb nosaltres mitjançant el servei de xat que trobareu a la pàgina principal d’aquesta, la nostra pàgina web, en el següent horari:

 • De dilluns a dijous de 9:00 a 14:30 i de 16:00 a 18:00 hores.
 • Divendres de 9:00 a 14:30 hores.

Les famílies que han rebut un ajut per part de l’Ajuntament, tenen l’obligació d’acceptar un formulari F9, el qual s’enviarà els dimarts de la o les setmanes per a la/les que s’ha demanat l’ajut. La no acceptació d’aquest SMS comportarà el rebuig de la beca i l’obligatorietat d’abonar íntegrament l’import total de la setmana de casal/campus o colònies.

Requisits en l'atorgament d'ajuts

 • Es becaran, amb un màxim de 10 dies els Campus Olímpia, Casals d’estiu i esportius, i amb un màxim de 14 dies en el cas de les Colònies, per infant/jove inscrit i vàlid per a tots els infants/joves del nucli de convivència.
 • Les persones interessades –pare/s, mare/s, tutors/res i fills/es que hi convisquin– hauran d’estar empadronades al municipi de Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà directament d’ofici.
 • Excepcionalment, es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells infants i joves amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.
 • La sol·licitud d’ajut econòmic tindrà, a més d’aquesta funció, la de declaració jurada d’ingressos en cas de no haver-la de fer a l’Agència Tributària i la d’autorització de consulta telemàtica per part de l’Ajuntament. Per tant, el tràmit digital consistirà en un formulari de sol·licitud d’ajut econòmic / autorització de consulta / declaració jurada degudament emplenat.
 • La Comissió d’ajuts econòmics de la Campanya de vacances d’estiu valorarà les sol·licituds presentades i resoldrà els atorgaments dels ajuts, que en cap cas no superaran el 90% del preu total de l’activitat, publicat a l’Annex 2 del Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’estiu per a infants i adolescents 2022
 • En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2020 –casella 0500 a partir d’ara “ingressos nets anuals”. Es becaran, amb un màxim d’una activitat per infant/jove i amb el barem que correspongui, tots els infants/joves del nucli de convivència que ho sol·licitin.
 • Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin un ajut per a l’activitat, així com el percentatge becat del cost de l’activitat, s’utilitzarà la taula de trams d’ingressos nets següent:
  De 0 a 7.000 €: 90%
  De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
  De 9.000,01 a 10.000 €: 30%
  Com es pot veure, l’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) dependrà dels ingressos nets anuals per ciutadà/ana i nucli de convivència.
  Per calcular en cada cas aquest import, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres del nucli de convivència –pare/s//mare/s//tutors/es i fills que hi convisquin– tenint en compte que un membre del nucli de convivència amb discapacitat compta com a dos, i en el cas de les famílies monoparentals que ho justifiquin a la sol·licitud, l’adult referent també compta com a dos.
 • En cas que al nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà explicitar-ho en el formulari d’ajut i l’Ajuntament comprovarà d’ofici la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya que certifiqui un grau de discapacitat del 33% o superior.
 • Així mateix, si es tracta d’una família monoparental, la persona sol·licitant també comptarà per dues per al recompte abans esmentat si ho justifica explicitant-t’ho al formulari, i l’Ajuntament també comprovarà d’ofici el reconeixement de la Generalitat.
 • En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible indicar en el formulari de sol·licitud d’ajut econòmic la informació següent:
  • Els ingressos nets percebuts durant el 2020 per cada membre de la família de la unitat de convivència on resideix l’infant.
  • Si en són perceptors, l’import anual rebut com a beneficiaris de la renda mínima d’inserció (RMI) dels membres del nucli de convivència on viu l’infant./jove.
 • Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

Calendari d'inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic

 • El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut econòmic és de dissabte 23 d’abril a dilluns 23 de maig de 2022.
 • La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el dilluns 30 de maig notificarà el resultat provisional als interessats i interessades, mitjançant correu electrònic o SMS.
 • Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al dilluns 20 de juny, a partir del dilluns 30 de maig (publicació de llistat provisional) es podran començar a formalitzar les inscripcions accedint de nou a la nostra web i seguint les indicacions que donarem.
 • En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les  seves al·legacions o reclamacions del dimarts 31 de maig al dimarts 14 de juny de 2022. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.