Sol·licitud d'ajuts econòmics

Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, el procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es realitzarà a través de mitjans telemàtics i no presencials.
Aquests tràmits estaran operatius a partir del 25 d’abril i fins al 31 de maig.

Us indiquem a continuació els passos a seguir per fer la sol·licitud:

 • Realitzeu la inscripció al casal, campus o colònies que desitgeu escollint l’opció sol·licitant de beca per la setmana o dues setmanes en les quals voldríeu rebre l’ajut. Aquesta inscripció, com a sol·licitant de beca, no comporta l’abonament de cap import fins que la Comissió d’Ajuts de l’Ajuntament us comuniqui al/als sol·licitants l’atorgament de l’ajut i l’import corresponent o bé la denegació de l’ajut.
  Important: en el moment que feu la inscripció, agafeu el codi que trobareu al costat del nom de l’activitat, ja que l’haureu d’incloure al formulari de la sol·licitud.
 • Un cop feta la inscripció com a sol·licitant de beca, heu d’emplenar el formulari de sol·licitud publicat a la web de l’Ajuntament (https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families). Cal emplenar tots els camps obligatoris del formulari per poder formalitzar la sol·licitud i, en cap cas, s’ha d’annexar documentació més enllà del formulari oficial.
 • Un cop emplenat el formulari i per tal de finalitzar el procés, haureu de donar-li a acceptar i enviar la sol·licitud. Tot seguit, trobareu una pantalla amb un resum del formulari i un número de registre que serà el que us permetrà realitzar qualsevol consulta respecte la sol·licitud. Imprimiu, guardeu aquest resum o feu una foto de la pantalla, per tenir constància del document i del número de registre. En cas de dubte podeu enviar un correu electrònic a: [email protected].
  Un cop enviada la sol·licitud i dins de període de tramitació de les mateixes nosaltres, com a entitat, accedirem a l’aplicatiu de l’Ajuntament per validar els formularis enviats. En cas de veure que la sol·licitud  no ha estat degudament emplenada o bé, si cal esmenar/complementar alguna dada per poder continuar la tramitació corresponent, ens posaríem en contacte amb vosaltres, mitjançant correu electrònic o trucada, per assegurar la seva tramitació.
 • Finalitzat el període d’enviament de formularis el dia 31 de maig, la Comissió d’Ajuts treballarà per resoldre les sol·licituds presentades i el 10 de juny notificarà el resultat provisional als interessats i interessades.

REQUISITS PER L’ ATORGAMENT DELS AJUTS

 • Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.
 • Excepcionalment, es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona i així ho puguin demostrar.
 • L’ajut serà per a un màxim de 2 setmanes als campus Olímpia, casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les colònies. 
 • En funció de la base liquidable general de la declaració de la renda 2018 –casella 500–, que en el marc de la campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents s’anomenen “els ingressos nets anuals”, es becaran, amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin.

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

 • De 0 a 6.000 €: 90%
 • De 6.000,01 a 7.500 €: 60%
 • De 7.500,01 a 9.000 €: 30%

 

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.

 • Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el full de sol·licitud.
 • En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.
 • Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el/la sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia del carnet de famílies monoparentals.
 • Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE SOL·LICITIN AJUT ECONÒMIC

 • El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut econòmic és de dissabte 25 d’abril a diumenge 31 de maig de 2020.
 • La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades i el 10 de juny notificarà el resultat provisional als interessats, mitjançant correu electrònic o SMS. Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al 29 de juny, a partir del 11 de juny  es podran començar a formalitzar les inscripcions adreçant-se a la nostra entitat com a organitzadora de l’activitat, a través dels canals telemàtics que trobareu en cadascuna de les activitats relacionades en aquest web i seguint les indicacions que donarem.
 • En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les seves al·legacions de l11 al 21 de juny de 2020. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conformes.

Sol·licitud de monitoratge de suport a la inclusió d'infants i adolescents amb discapacitat

Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, el procés de la gestió per sol·licitar monitors de suport es farà també a través de mitjans telemàtics.

PASSOS A SEGUIR PER FORMALITZAR LA SOL·LICITUD

 • Realitzeu la reserva de plaça / pre-inscripció al casal o campus triat.
 • Tramitada la pre-inscripció al nostre web, heu d’imprimir, emplenar i signar el formulari de sol·licitud que us podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina. Cal emplenar només el camp que indica “EMPLENAR PELS PARES, MARES O TUTORS/ES, ubicat al final del document, per a que nosaltres, com a entitat, puguem formalitzar la vostra sol·licitud.
 • Un cop emplenada i signada, s’ha d’escanejar o fer una foto del formulari i enviar-ho a la següent adreça de correu electrònic: [email protected] especificant a l’assumpte del correu: “SOL·LICITUD DE MONITOR DE SUPORT (nom i cognoms de l’infant o infants per al/als que es demana el/la monitor/a) i adjuntant la documentació pertinent” (indicat a l’apartat de requisits que hi ha a sota).
 • Enviada la sol·licitud, la persona sol·licitant rebrà un e-mail o un SMS de part nostra, a l’adreça de correu electrònic o al mòbil que s’hagi indicat en la sol·licitud,  on se li comunicarà si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i si es procedeix a la seva tramitació; o bé si cal esmenar/complementar alguna dada per poder continuar la tramitació corresponent.Important: en cas que l’infant o jove disposi de vetllador/a al llarg del curs escolar, s’ha de comunicar al formulari, ja que des de CET10 ens posaríem en contacte amb la persona per si vol treballar i facilitar, d’aquesta manera, l’adaptació de l’infant/jove a l’activitat.
 • A partir del dia 22 de maig, el/la Tècnic/a del Districte de persones amb discapacitat valorarà i dictaminarà la concessió o no del monitor/a de suport i facilitarà la informació a cada entitat. En aquesta valoració s’especificarà la quantitat, si el monitor/a és compartit o no, les hores assignades i si hi ha alguna observació a destacar de l’infant o jove. El dimecres 17 de juny serà la data en la que es donarà resposta per part dels tècnics/es de l’IMPD i, per tant, serà també la data a partir la qual us podrem comunicar la decisió final.

NOTA IMPORTANT PER A FAMÍLIES SENSE RECURSOS PER ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ

Les famílies que actualment no disposeu de recursos que possibilitin el lliurament del formulari omplert i signat mitjançant sistemes electrònics, haureu d’enviar un e-mail a l’adreça: [email protected] amb el contingut següent i adjuntant la documentació pertinent:

Assumpte del correu: Sol·licitud valoració monitor/a de suport

Missatge del correu:

Jo (nom i cognoms) amb DNI número ___________ – _, com a pare, mare, tutor-a legal de l’infant (nom i cognoms), vull que assisteixi al casal, campus, (nom del centre i modalitat del casal o campus) organitzat per CET10, entre les dates següents: del dia XX al dia XX del mes XXXXXX del 2020, però no puc enviar la documentació per no disposar dels recursos necessaris.

Amb aquest correu autoritzo que el personal de l´IMPD es posi en contacte amb les persones professionals dels centres de referència a sota esmentats, per conèixer la informació relativa a les necessitats de suport.

Dades dels professionals i centres de referència per a la família:

Centre escolar on assisteix:

Nom del professional de referència:

Correus de contacte:

Centre sanitari referencial (CSIMJ, CDIAP, etc.):

Nom del professional de referència:

Correus de contacte:

Amb el vistiplau de la família amb data:

REQUISITS PER L’ ATORGAMENT DEL MONITOR/A DE SUPORT

 • Residir i estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona.
 • Excepcionalment, als infants i adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/ades a l’àrea metropolitana de Barcelona i que, per requeriment del Departament d’Ensenyament, estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat de Barcelona, no se’ls requerirà que hi estiguin empadronats/ades.
 • Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
 • En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant en el cas d’infants o joves amb discapacitat pot ser de dos anys més a l’edat estipulada. En qualsevol cas, s’haurà de valorar pertinentment per part de la família i per la nostra entitat com a organitzadora. La prioritat és que l’infant pugui gaudir de l’activitat que sigui més adient a les seves necessitats.
 • També es valoraran les sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les Necessitats Educatives Especials, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), o un informe actualitzat dels Centres d’Atenció Precoç (CDIAP/EIPI), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l’equip de valoració de les Escoles Bressol Municipals (EANE). S’inclouran en aquesta opció els infants que facin els 6 anys abans de desembre del 2020.
 • Aquesta sol·licitud es podrà presentar en el període comprès entre el 25 d’abril i el dimecres 3 de juny de 2020, ambdós inclosos.
 • Les funcions del monitor/a es fonamentaran en un reforç al grup en què s’hagi inscrit l’infant, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants a l’activitat. Així doncs, es podrà valorar que l’atenció del monitor sigui compartida per més d’un infant, o se centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitor de suport no s’inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.
 • El suport de l’oferta serà per cobrir un màxim de 4 torns per infant (l’equip tècnic valorarà situacions excepcionals en funció del pressupost).