CETFORMAT 10, SL amb domicili a c/Agricultura, 232 08020 Barcelona Telèfon: 933137976 Prevista de C.I.F. B-66966813 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.cet10.com (en endavant, el “lloc web”) que CETFORMAT 10, SL posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts. Aquest lloc web compleix amb l’establert a la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç electrònic i amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007). La finalitat del lloc web és la de difondre els serveis de CETFORMAT 10, SL mitjançant el lloc web, internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent.

 

CETFORMAT 10, SL podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis i afegir serveis nous. L’ús d’aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest avís en la versió publicada per CETFORMAT 10, SL en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc web. Així mateix CETFORMAT 10, SL posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web que aquestes condicions generals d’ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’usuari ha de llegir atentament el present Avís legal a cada una de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que aquell pot patir modificacions. L’ús de certs serveis oferts als usuaris mitjançant el lloc web poden trobar-se sotmesos a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions generals d’ús. Per tant, amb anterioritat a l’ús de dits serveis, l’usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

 

Condicions d’accés i ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un us diligent del mateix i dels serveis accessibles des de aquest lloc web, amb total subjecció a la llei, a les bones costums i les presents condicions generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com a mantenir el degut respecte vers als demés usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol us diferent a la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents condicions generals d’ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resultin contraries als drets i interessos de CETFORMAT 10, SL, els seus membres, entitats CET10 i/o tercers, i haurà de respondre en front als mateixos en cas de contravenir o incomplir dites obligacions i/o que, de qualsevol manera ( inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), malmeti, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions contingudes en el lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking) de CETFORMAT 10, SL , dels seus membre o de qualsevol Usuari del lloc web. Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant, CETFORMAT 10, SL condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari, seleccionant el identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es comprometi a conservar i a utilitzar amb la diligencia deguda.

Tota la informació que faciliti l’usuari mitjançant els serveis haurà de ser verídica. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complementació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D’igual manera, serà responsabilitat del usuari mantenir tota la informació facilitada a CETFORMAT 10, SL permanentment actualitzada de forma que respongui, a cada moment a la situació real del usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CETFORMAT 10, SL o a tercers per la informació que faciliti. De conformitat amb la política anti-spamming de CETFORMAT 10, SL l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir mitjançant les informacions i serveis continguts en el lloc web per a la realització d’activitats amb fins promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per CETFORMAT 10, SL i/o els interessats. L’usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Amb excepció a aquells casos expressament descrits en les Condicions generals d’ús i la resta del marc normatiu, del lloc web, CETFORMAT 10, SL no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així coma errors u omissions dels que poguessin tenir les informacions i serveis continguts en aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir mitjançant el mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions. Així mateix, CETFORMAT 10, SL no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que puguin deures a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, en el seu cas, es prestin dits serveis. CETFORMAT 10, SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que es poguessin deure als serveis prestats per tercers mitjançant el lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei i, concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc web.

 

Legislació aplicable

Les condicions generals d’ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.