Bloc Comú - Tècnic/a Esport LOE - BC22FOL03

Bloc comú tècnic esport LOE
  • Codi: BC22FOL03
  • Modalitat: intensiu flexible
  • Preu: 155 €
  • Inici i final: 24/10/2022 – 19/11/2022
  • Hores lectives: 80 h

Descripció

Aquesta formació del Bloc comú LOE de cicle inicial es realitza per a totes les modalitats esportives LOE i per a les especialitats esportives en període transitori (pàdel, natació, patinatge, tennis, hoquei…).

Té per objectiu preparar a l’alumne per a l’activitat professional en relació amb una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seva adaptació a l’evolució del món laboral i esportiu.

Aquest bloc forma part dels ensenyaments esportius (LOE) del Departament d’Educació de Catalunya, que desenvolupem com a Centre de Formació en col·laboració amb la Federació Catalana de Pàdel.

Requisits d’accés

* En el teu procés de matriculació caldrà que adjuntis el teu document d’identitat i el certificat acadèmic corresponent.

Continguts

  • Mòdul 1: Bases del Comportament Esportiu (30 h)
  • Mòdul 2: Primers Auxilis (30 h)
  • Mòdul 3: Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 h)
  • Mòdul 4: Organització Esportiva (10 h)

Titulació

Certificat de Bloc comú dels ensenyaments esportius (LOE) del Departament d’Educació de Catalunya.

Metodologia

Com funciona la formació?

Aquesta formació semi presencial de tardes, combina el treball directe d’habilitats i actituds interactuant amb el professorat del curs i el treball personal de forma autònoma per part de l’alumnat que li permet marcar el seu propi ritme d’aprenentatge.

L’avaluació serà continua i global amb l’assistència obligatòria dins la convocatòria ordinària per a cada unitat formativa, i es disposarà d’una convocatòria extraordinària. Caldrà assistir com a mínim al 80% de les hores de connexions (veure calendari).

La figura del/la tutor/a: l’alumnat durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge tindrà al seu abast un/a tutor/a que el guiarà i orientarà.

Els materials didàctics i recursos: L’alumnat disposa de l’accés al campus virtual on tindrà disponible la informació vinculada amb el curs: continguts, recursos complementaris, activitats avaluatives, així com l’opció d’interactuar amb la resta de companys/es, docents i el/la tutor/a del curs.

Com a línies orientatives, durem a terme una metodologia activa basada en la participació constant dels alumnes i orientada al treball col·laboratiu i per projectes.

Calendari

calendari BC

*Presencialitat virtual (connexió a les 16h)

**Presencialitat (inici a les 10h)