Documents per a la matriculació

Estudis: Grau Superior en Educació Infantil.

PASSOS DE MATRICULACIÓ

numeros-i-cercles

Pagament reserva de plaça adjuntant documentació PAS 1

2

T’enviem al correu indicat la documentació especificada al PAS 2

3

Lliurament presencial de tota la documentació requerida en les dates indicades.

4

Matrícula confirmada.

Matrícula Grau Superior Educació Infantil

PASSOS DE MATRICULACIÓ

Pagament reserva de plaça adjuntant documentació PAS 1

T’enviem al correu indicat la documentació especificada al PAS 2

Lliurament presencial de tota la documentació requerida en les dates indicades.

Matrícula confirmada.

PAS 1

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR PER LA RESERVA DE PLAÇA

Documents en format PDF. No s’admeten fotos.

 • 1 fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a (anvers i revers a la mateixa cara).
 • 1 fotocòpia del DNI/NIE de pare/mare/tutor/a si l’alumne/a és menor d’edat.

Un cop realitzada la reserva de plaça, us enviarem per correu electrònic la documentació per completar el procés de matrícula. Aquesta documentació s’haurà de lliurar al centre.

PAS 2

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AL CENTRE PER COMPLETAR LA MATRÍCULA

 • 1 fotocòpia del títol o resguard dels estudis requerits (certificat ESO, batxillerat, prova accés).
 • Document de matrícula (signat).
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual.
 • Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social de l’alumne (NUSS) (08/…..).
 • Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals, en compliment de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i Adolescència.
 • Informe mèdic i/o psicològic (si s’escau).
 • Autorització de comunicació d’informació d’alumne/a major d’edat al tutor/a (signada).
 • Normativa de matriculació (signada).
 • Autorització dret d’imatge majors o menors de 18 anys (signada).
 • Carta de compromís educatiu (signada).
 • Drets i deures (signada).

DATA LÍMIT DE LLIURAMENT

Per tal que sigui efectiva la matrícula cal haver lliurat tota la documentació el 23 de juliol de 2021 com a data límit.

El no lliurament de la documentació en les dates indicades, comportarà la pèrdua de la plaça reservada.

Contacte en hores convingudes:

MODALITATS DE PAGAMENT

Dues modalitats de pagament: un cop efectuat el 1r pagament de la reserva de plaça, l’import restant del curs es pot realitzar mitjançant:

 • Pagament únic (abans d’iniciar el curs).
 • Pagament aplaçat (10 mensualitats de setembre a juny).

Les places s’adjudicaran per ordre de pagament.

DEVOLUCIONS

L’import de la reserva de la plaça (1r pagament) només es retornarà en els següents casos:

 • En cas de no tenir els requisits d‘accés (no superar la prova d‘accés) presentant el certificat que així ho demostri.
 • No quedin places suficients.
 • No hi hagi prou alumnes per a crear grup.