MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE I FUNCIONAMENT DELS CASALS I CAMPUS D’ESTIU 2021 DE CET10

Aquest escrit pretén informar les famílies sobre els “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2021” aprovats per la Direcció General de Joventut i pel comitè tècnic del PROCICAT, a partir del document marc estratègic de referència establert des de Salut Pública.

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran a l’activitat dels nostres casals i campus d’estiu per a aquest estiu 2021:

Aforament

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es realitzaran les diferents activitats.

Un cop fet el càlcul dels m2/participant en termes totals de l’activitat i tenint en compte la superfície útil de cada equipament, s’han dictat uns aforaments màxims per cada casal o campus i per setmana, que s’especifiquen en cada modalitat de casal i campus d’aquesta mateixa pàgina web.

És per aquesta raó que l’obtenció de plaça definitiva per l’activitat o activitats, dependrà d’aquest aforament i es dictaminarà per ordre d’inscripció.

Requisits per a participar en les activitats: “Declaració responsable”

Els/les participants a les nostres activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Lliurament del carnet de vacunació i, en el cas d’infants/joves no vacunats, aquests haurà de fer entrega d’un certificat mèdic oficial.
 • En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19.

“Declaració responsable”

Partint dels requisits anteriors, cada família haurà de signar i fer entrega, abans de l’inici del casal/campus, d’un document per cada fill i/o filla participant d’aquest; on s’exigirà comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant i informar diàriament de l’estat de salut del participant.

Aquest document formarà part del paquet de documentació requerida a entregar abans de l’inici de l’activitat i que podreu trobar al següent enllaç:

Per tal d’assegurar l’entrega d’aquesta documentació, s’obrirà un període de lliurament, el qual serà informat, directament a les famílies, pels coordinadors i coordinadores de cada casal/campus, durant el mes de juny.

Indiquem a continuació el lloc de lliurament de la mateixa:

 • Campus CEM Bac de Roda: oficines centrals CET10, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 i de 16:00 a 18:00 h.
 • Campus CEM Bogatell – IES Icària

CEM Bogatell (c/ Carrer de Carmen Amaya, 4​). De dilluns a divendres, de 11:00 a 21:00 hores. Dissabte i diumenge, de 9:00 a 21:00 h​ores

IES Icària (c/Ramón Turró, 84). ​De dilluns a divendres de 16:30 a 19:00 hores​. ​Coordinador: Xavier Redón [email protected]

Equip de treball

A l’equip de treball habitual en els nostres casals i campus està format per: un/a director/a de casal/campus, un equip de monitors i monitores i, com a valor afegit de la nostra entitat, d’un equip de monitors i monitores en pràctiques que provenen del nostre Centre de Formació CET10.

El/la director/a del casal/campus, és també el responsable de seguretat i higiene i per tal de poder exercir com a tal, es forma amb mitjançant el Departament de Joventut de la Generalitat. Entre les seves funcions, vetlla per mantenir les condicions de seguretat i higiene dictades en el marc estratègic i actualitza els diferents documents i protocols que han de formar part de “l’Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures” (recull de protocols i mesures) existent a cada centre.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. El material emprat en les diferents activitats es desinfectarà després del seu ús.

Pel que fa a les piscines, es realitzarà la desinfecció diària del material aquàtic, així com del mobiliari relacionat. No hi ha evidència que el Coronavirus es pugui transmetre a les persones a través de l’aigua, en piscines o zones de jocs d’aigua. El funcionament i el manteniment adequats d’aquestes instal·lacions haurien d’inactivar el virus a l’aigua.

A cada espai que s’utilitzarà es penjarà una graella que permeti anotar i registrar el moment en què se n’ha efectuat la neteja.

Seguretat alimentària

 • El menjar se servirà sempre en plats individuals.
 • Per a l’aigua, es podran fer servir gerres que s’ompliran amb aigua de l’aixeta i que seran servides pels monitors/es o un únic infant / adolescent responsable.
 • En les excursions, s’evitarà que infants i joves comparteixin el menjar.

Característiques dels espais i de les activitats

 • S’afavoreixen les activitats a l’aire lliure.
 • Les activitats es duran a terme en grups de 10 infants o joves com a màxim, per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en cas d’infant/jove simptomàtic.
 • Cada grup tindrà assignat un monitor o una monitora.
 • Es procurarà que cada monitor/a es relacioni sempre amb els mateixos grups d’infants (grups de convivència) per tal d’assegurar la traçabilitat.

En el cas que un infant/jove d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o emergència que obligui a absentar-se al seu monitor o monitora, el/la monitor/a d’un altre grup de convivència es podrà fer càrrec dels 2 grups, només durant el temps mínim imprescindible i utilitzant mascareta.

Cada grup de convivència comptarà amb un espai reservat al qual accedirà sempre, un cop arribi al casal/campus. Dins d’aquest espai, hi haurà un lloc habilitat per deixar les motxilles i un punt de referència de rentada de mans.

Un cop desinfectats, tant el material com els espais, els infants/joves es mouran pels diferents espais del casal/campus, segons el tipus d’activitat a realitzar.

El detall de les activitats, els espais i els horaris d’aquestes, quedaran recollits en el document de programació de cada modalitat de casal/campus, que cada coordinador/a enviarà, via correu electrònic, a les famílies, abans de l’inici del casal/campus.

Sortides i desplaçaments

En la tipologia de sortides que proposem per aquest estiu, es prioritza que les activitats es duguin a terme: en zones amb baix risc de contagi o llocs que ens puguin garantir els nivells de protecció, neteja i desinfecció adients.

Bàsicament incloem sortides a: parcs i/o espais verds, platges, piscines de Centres Esportius Municipals gestionats per CET10 i al The Indoor Jumping Club, centre d’oci també gestionat per la nostra entitat. En definitiva, espais que ens asseguren aquests nivells de neteja, desinfecció i seguretat òptims.

Si els desplaçaments es fan en autocar i/o en transport públic, es compliran les normes establertes en aquests tipus de transport.

Mesures de protecció i prevenció

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los a les diferents franges d’edat (OMS, 2020):

LES PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ SÓN LES SEGÜENTS:

Rentada de mans sistemàtica:

 • S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica de la rentada de mans efectiva (OMS, 2020).
 • Les mans es rentaran a l’arribada i a la sortida dels infants, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar.
 • Existiran diversos punts de rentada de mans.
 • En punts estratègics (menjador, entrada, espais…) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica.

 

Distanciament físic:

 • Entrades i sortides.

Es realitzaran en intervals de temps per evitar aglomeracions. En funció del centre on tingui lloc el casal/campus, es podran simultaniejar diferents accessos. Les famílies
hauran de respectar la distància de seguretat (1,5 metres) entre elles. Els horaris d’entrades i sortides s’informaran a les famílies inscrites uns dies
abans de l’inici de l’activitat, mitjançant correu electrònic.

 • Menjador.

Es garantirà una separació mínima de 2 metres entre les taules del menjador. En taules grans, es deixarà un mínim de separació entre infants/joves. Per raons d’espai, pot ser
que els àpats es realitzin per torns. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai del menjador un cop al dia.

 • Activitats. Els jocs i les activitats esportives i/o de lleure es realitzaran amb un màxim de 10 infants o joves per tal de facilitar les mesures de distanciament físic.

 

Ús de mascaretes:

 • S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari un desplaçament en transport públic i/o autocar.
 • En cas de no poder mantenir la distància de seguretat (per a dur a terme una cura, per exemple) també es farà ús de mascareta en l’infant/jove i el monitor o monitora.
 • També en casos en què el personal diferent de l’equip de treball del casal/campus entri en contacte amb els grups (amb o sense distància de seguretat).
 • En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta, s’ha d’entendre mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants/joves participants, l’han d’aportar ells/es des de casa.

 

Llistats de comprovació de símptomes:

 • A l’arribada dels infants i joves es farà una comprovació de la temperatura amb termòmetres frontals, que quedarà registrada diàriament.
 • Els infants/joves han de venir al casal/campus acompanyats sempre d’un adult que pugui deixar constància de l’estat de salut del participant.