SOL·LICITUD DE MONITORATGE DE SUPORT A LA INCLUSIÓ D'INFANTS I ADOLESCENTS AMB DISCAPACITAT A LES ACTIVITATS D'ESTIU DE CET10

Per segon any consecutiu, el procés de la gestió per sol·licitar monitors de suport es farà també a través de mitjans telemàtics.
Aquests tràmits estaran operatius entre el 26 d’abril i el 25 de maig de 2021.

Passos a seguir

 • Pas 1. Realitzeu la inscripció al casal o campus triat.
 • Pas 2. Tramitada la inscripció a la nostra web, heu d’imprimir, emplenar i signar el formulari de sol·licitud que us podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina. Cal emplenar només el camp que indica “EMPLENAR PELS PARES, MARES O TUTORS/ES, ubicat al final del document, per a que nosaltres, com a entitat, podem formalitzar la vostre sol·licitud.
 • Pas 3. Un cop emplenada i signada, s’ha d’escanejar o fer una foto del formulari i enviar-ho a la següent adreça de correu electrònic: [email protected] especificant a l’assumpte del correu: “SOL·LICITUD DE MONITOR DE SUPORT (nom i cognoms de l’infant o infants per al/als que es demana el/la monitor/a) i adjuntant la documentació pertinent” (indicat a l’apartat de requisits que hi ha a sota).
 • Pas 4. Enviada la sol·licitud, la persona sol·licitant rebrà un e-mail o un SMS de part nostre, a l’adreça de correu electrònic o al mòbil que s’hagi indicat en la sol·licitud,  on se li comunicarà si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i si es procedeix a la seva tramitació; o bé si cal esmenar/complementar alguna dada per poder continuar la tramitació corresponent.

IMPORTANT! en cas que l’infant o jove disposi de vetllador/a al llarg del curs escolar, s’ha de comunicar al formulari, ja que des de CET10 ens posariem en contacte amb la persona per si vol treballar i facilitar, d’aquesta manera, l’adaptació de l’infant/jove a l’activitat.

A partir del dia 22 de maig, el/la Tècnic/a del Districte de persones amb discapacitat valorarà i dictaminarà la concessió o no del monitor/a de suport i facilitarà la informació a cada entitat. En aquesta valoració s’especificarà la quantitat, si el monitor/a és compartit o no, les hores assignades i si hi ha alguna observació a destacar de l’infant o jove. El 12 de juny serà la data màxima final per rebre resposta per part dels tècnics/es de l’IMPD i, per tant, serà també la data a partir la qual us podrem comunicar la decisió final.

NOTA IMPORTANT per a famílies sense recursos per enviar la documentació:

Les famílies que actualment no disposeu de recursos que possibilitin el lliurament del formulari omplert i signat mitjançant sistemes electrònics, haureu d’enviar un e-mail a l’adreça: [email protected] amb el contingut següent i adjuntant la documentació pertinent:

Assumpte del correu: Sol·licitud valoració monitor/a de suport

Missatge del correu:

Jo (nom i cognoms) amb DNI número ___________ – _, com a pare, mare, tutor-a legal de l’infant (nom i cognoms), vull que assisteixi casal, campus, (nom del centre i modalitat del casal o campus) organitzat per CET10, entre les dates següents: del dia XX al dia XX del mes XXXXXX del 2021, però no puc enviar la documentació per no disposar dels recursos necessaris.

Amb aquest correu autoritzo que el personal de l´IMPD, es posi en contacte amb les persones professionals dels centres de referència a sota esmentats, per conèixer la informació relativa a les necessitats de suport.

Dades dels professionals i centres de referència per a la família:

Centre escolar on assisteix:

Nom del professional de referència:

Correus de contacte:

Centre sanitari referencial (CSIMJ, CDIAP, etc.):

Nom del professional de referència:

Correus de contacte:

Amb el vistiplau de la família en data:

Requisits per l’atorgament del monitor/a de suport

 • Residir i estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.
 • Excepcionalment, als infants i adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/des a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que, per requeriment del Departament d’Ensenyament, estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat de Barcelona, no se’ls requerirà que hi estiguin empadronats/des.
 • Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
 • En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant en el cas d’infants o joves amb discapacitat pot ser de dos anys més a l’edat estipulada. En qualsevol cas, s’haurà de valorar pertinentment per part de la família i per la nostra entitat com a organitzadora. La prioritat és que l’infant pugui gaudir de l’activitat que sigui més adient a les seves necessitats.
 • També es valoraran les sol·licituds d’infants de 3 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les Necessitats Educatives Especials, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), o un informe actualitzat dels Centres d’Atenció Precoç (CDIAP/EIPI), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l’Equip de valoració de les Escoles Bressol Municipals (EANE). S’inclouran en aquesta opció els infants que facin els 6 anys abans del desembre del 2021.
 • Aquesta sol·licitud es podrà presentar en el període comprès entre el 26 d’abril al 25 de maig de 2021, ambdós inclosos.
 • Les funcions del monitor/a es fonamentaran en un reforç al grup en el qual s’hagi inscrit l’infant, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants a l’activitat.Així doncs, es podrà valorar que l’atenció del monitor sigui compartida per a més d’un infant, o es centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitor de suport no s’inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.

El suport de l’oferta serà per cobrir un màxim de 4 torns per infant (l’equip tècnic valorarà situacions excepcionals en funció del pressupost).