SOL·LICITUD DE MONITORATGE DE SUPORT A LA INCLUSIÓ D'INFANTS I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

El procés de la gestió per sol·licitar monitors/es de suport es farà a través de mitjans telemàtics. Aquests tràmits estaran operatius entre el dimecres 27 d’abril i el divendres 27 de maig de 2022.

Passos a seguir

Us indiquem a continuació els passos a seguir per formalitzar la sol·licitud:

 • Pas 1. Realitzeu la inscripció al casal o campus triat.
 • Pas 2. Tramitada la inscripció a la nostra web, heu d’imprimir, emplenar i signar l’ “Autorització familiar per contactar amb centres escolars/sanitaris” que us podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina.
 • Pas 3. Un cop emplenada i signada l’autorització, s’ha d’escanejar o fer una foto del formulari i enviar-ho a la següent adreça de correu electrònic: [email protected] especificant a l’assumpte del correu: “SOL·LICITUD DE MONITOR DE SUPORT (nom i cognoms de l’infant o infants per al/als que es demana el/la monitor/a) i adjuntant la documentació pertinent” (indicat a l’apartat de requisits que hi ha a sota).
 • Pas 4. Enviada la sol·licitud, la persona sol·licitant rebrà un e-mail de part nostre, a l’adreça de correu electrònic o al mòbil que s’hagi indicat, on se li comunicarà si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i si es procedeix a la seva tramitació; o bé si cal esmenar/complementar alguna dada per poder continuar la tramitació corresponent.

IMPORTANT! En cas que l’infant o jove disposi de vetllador/a al llarg del curs escolar, s’ha de comunicar al correu, ja que des de CET10 ens posaríem en contacte amb la persona per si vol treballar i facilitar, d’aquesta manera, l’adaptació de l’infant/jove a l’activitat.

A partir del divendres 27 de maig, el/la Tècnic/a del Districte de persones amb discapacitat valorarà i dictaminarà la concessió o no del/de la monitor/a de suport i facilitarà la informació a cada entitat. En aquesta valoració s’especificarà si s’assigna o no el suport, la quantitat, si el i/o la monitora és compartida o no, les hores assignades i si hi ha alguna observació a destacar de l’infant o jove. El dijous 16 de juny serà la data màxima final per rebre resposta per part dels tècnics/es de l’IMPD i, per tant, serà també la data a partir de la qual us podrem comunicar la decisió final.

Requisits per l’atorgament del monitor/a de suport

 • Residir i estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.
 • Excepcionalment, als infants i adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/des a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que, per requeriment del Departament d’Ensenyament, estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat de Barcelona, no se’ls requerirà que hi estiguin empadronats/des.
 • NOVETAT: per als infants o joves majors de 6 anys (1r primària cursat), CAL QUE TINGUIN certificat de discapacitat igual o superior al 33%, emès per la Generalitat de Catalunya. No caldrà que s’adjunti perquè s’interoperarà per fer la consulta des de l’IMPD.
 • En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant en el cas d’infants o joves amb discapacitat podrà ser 2 anys superior a l’edat estipulada. Aquest supòsit caldrà que es valori pertinentment per part de la família i per la nostra entitat com a organitzadora. La prioritat és que l’infant/jove pugui gaudir de l’activitat que sigui més adient a les seves necessitats.
  Per exemple: si el casal és fins als 12 anys i l’infant amb discapacitat en té 14, hi podria participar.
 • S’acceptaran les sol·licituds d’infants de 3 a 6 anys (de P3 a P5 cursats) que no tinguin el certificat de discapacitat, sempre que vagin acompanyades d’un dels següents documents:
  a) Dictamen de Necessitats educatives especials de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). No es tindrà en compte aquest Dictamen quan només contempli necessitats socials.
  b) Informe ACTUALITZAT i el més recent possible dels Centres d’Atenció Precoç (CDIAP’s/EIPI’s), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l’Equip de valoració de les Escoles Bressol Municipals (EANE).
  La presentació del dictamen de l’EAP o assimilats no suposarà automàticament una resolució positiva de l’F7.
 • Les funcions del monitor/a es fonamentaran en un reforç al grup en el qual s’hagi inscrit l’infant/jove, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants/joves a l’activitat. Així doncs, es podrà valorar que l’atenció del monitor o monitora sigui compartida per a més d’un infant/jove, o es centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitoratge de suport no s’inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.
 • El suport de l’oferta serà per cobrir un màxim de 4 torns per infant/jove (l’equip tècnic valorarà situacions excepcionals en funció del pressupost, nombre de peticions i de torns sol·licitats).