Sol·licitud de subvencions per a les activitats d'estiu de CET10

El procés de sol·licitud de subvencions es realitzarà a través de mitjans telemàtics. Aquests tràmits estaran operatius a partir del dimarts 2 d’abril i fins al divendres 3 de maig de 2024.

Passos a seguir per a realitzar la inscripció

Us indiquem a continuació els passos a seguir per fer la sol·licitud:

campus beques
usuari
inscripcions
campus
  1. Cliqueu a sobre de l’infant/jove al qual vulgueu inscriure primer.
  2. Trieu l’activitat.
  3. Seleccioneu l’horari que tingui el nom de “Beca”.
  4. Cliqueu sobre el torn al qual voleu inscriure’l.
  5. Preneu el botó “Acceptar”.
beca
activitat
Procés de subvenció
aceptació
beca
dades

Un cop l’Ajuntament us atorgui la subvenció pertinent, haureu de tornar a accedir a la nostra web, per fer efectiva la inscripció definitiva del o de la familiar. En cas de no abonar la part proporcional restant abans del dia 25 de juny, CET10 gestionarà la baixa immediata de l’activitat i comunicarà a l’Ajuntament la baixa del o dels familiars. 

Passos per a la sol·licitud de la subvenció de l'Ajuntament de Barcelona

Amb la reserva de la setmana o setmanes realitzada, heu de tramitar la sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

En aquesta edició, per a poder-lo realitzar caldrà que disposeu d’un certificat digital tipus idCAT Mòbil o superior. En cas que no es compleixin els requisits per a poder obtenir aquest certificat, tindreu OACs habilitades per part de l’Ajuntament perquè us ajudin amb la tramitació.

Per poder fer la sol·licitud serà necessari disposar de:

Un cop heu realitzat el tràmit, la persona sol·licitant es podrà descarregar un comprovant que acredita que la sol·licitud ha estat enviada correctament, i també es rebrà un correu electrònic de confirmació.

Finalitzat el període de tramitació, el divendres 3 de maig, la Comissió de Subvencions treballarà per resoldre les sol·licituds presentades i, el divendres 17 de maig notificarà el resultat provisional de persones beneficiàries d’una subvenció econòmica.

En cas de denegació de la subvenció, les persones interessades podran presentar les seves al·legacions o reclamacions del dimarts 21 de maig al dilluns 3 de juny de 2024. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.

La llista definitiva es publicarà el divendres 14 de juny.

Contacta amb nosaltres a través de l’email [email protected] o del servei de xat, fent clic aquí, disponible en aquesta web, en l’horari següent:

Les famílies que han rebut una subvenció per part de l’Ajuntament, tenen l’obligació d’acceptar un formulari F9, el qual s’enviarà els dimarts de la o les setmanes per a la/les que s’ha demanat la subvenció. La no acceptació d’aquest SMS comportarà el rebuig de la subvenció i l’obligatorietat d’abonar íntegrament l’import total de la setmana de casal/campus/colònies.

Requisits en l'atorgament de la subvenció

Es subvencionaran, sempre amb un màxim d’una activitat per infant/jove i complint els requisits establerts, tots els infants/joves de la unitat familiar que ho sol·licitin.

És necessari fer una sol·licitud per cada infant/jove. Si l’infant/jove té germans/es, cal fer una sol·licitud per a cadascun dels germans/es.

Es subvencionaran, amb un màxim de 10 dies els Campus Olímpia, casals d’estiu i esportius, i amb un màxim de 14 dies en el cas de les colònies, per infant/jove inscrit i vàlid per a tots els infants/joves del nucli de convivència.

Les persones interessades, pare/s o mare/s o tutors/res i fills/es que hi convisquin, hauran d’estar empadronats/des al municipi de Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà directament d’ofici.

Excepcionalment, es permetrà accedir a les subvencions municipals a tots aquells infants i joves amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats/des a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requisit del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.

La sol·licitud de subvenció econòmica tindrà, a més d’aquesta funció, la de declaració jurada d’ingressos en cas de no haver-la de fer a l’Agència Tributària i la d’autorització de consulta telemàtica per part de l’Ajuntament.

Per tant, el tràmit digital consistirà en un formulari de subvenció / autorització de consulta / declaració jurada degudament emplenat.

La Comissió de subvencions de la Campanya de vacances d’estiu valorarà les sol·licituds presentades i resoldrà els atorgaments de les subvencions que, en cap cas, no superaran el 90% del preu total de l’activitat, publicat a les Bases Reguladores de subvencions a infants i adolescents entre 1 i 17 anys de la ciutat de Barcelona.

En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2023, casella 0500 a partir d’ara “ingressos nets anuals”, es subvencionaran, amb un màxim d’una activitat per infant/jove i amb el barem que correspongui, tots els infants/joves del nucli de convivència que ho sol·licitin.

Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin una subvenció per a l’activitat, així com el percentatge subvencionat del cost de l’activitat, s’utilitzarà la taula de trams d’ingressos nets següent:

Com es pot veure, l’accés als trams de subvencions econòmiques (del 90%, 60% o 30%) dependrà dels ingressos nets anuals per ciutadà/ana i nucli de convivència. Per calcular en cada cas aquest import, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres del nucli de convivència, pare/s o mare/s o tutors/es i fills/es que hi convisquin. Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos i despeses familiars. En aquest cas, caldrà declarar-ho a la sol·licitud de la subvenció i l’Ajuntament en farà la comprovació d’ofici, si escau.

Si la persona sol·licitant de la subvenció declara que té el reconeixement de família monoparental, el/la sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. L’Ajuntament en farà d’ofici la comprovació.

En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar la subvenció si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Un cop atorgada la subvenció, no es podrà canviar l’activitat subvencionada.

Pel que fa al nombre de places que rebran la subvenció econòmica per a cada activitat, s’atorgaran tantes subvencions com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

Calendari d'inscripció per a les famílies que sol·licitin la subvenció

El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin una subvenció és de dimarts 2 d’abril a divendres 3 de maig de 2024.

La Comissió de Subvencions resoldrà les sol·licituds presentades, i el divendres 17 de maig notificarà el resultat provisional als interessats i interessades, mitjançant correu electrònic o SMS.

En cas de denegació de la subvenció, les persones interessades podran presentar les seves al·legacions o reclamacions del dimarts 21 de maig al dilluns 3 de juny de 2024. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.