Campus estiu
Campus estiu

Espai educatiu per als infants

Per a CET10, el temps de lleure és un espai educatiu clau en la formació i creixement dels infants. Es concep l’educació en l’esport i en el lleure educatiu com a vehicle que afavoreix la millora de la qualitat del temps d’oci de les persones per tal que aquest esdevingui enriquidor, amb caràcter propi i humanitzador, en lloc de ser un temps alienat i buit de contingut pedagògic.

Ens agrada fer propostes a mida com casals multiesportius (que inclou la pràctica transversal de diferents esports, siguin tradicionals o alternatius), campus urbà (amb modalitats vinculades a l’skate i a la zumba) o casals amb un component més artístic (on podran posar en acció la seva part més creativa), per exemple. També oferim la possibilitat de combinar entre diferents propostes, aconseguint així un ampli ventall d’accions educatives.

Campus Casal CET10

Aspectes pedagògics

 • El contacte entre persones: les relacions entre els infants i influències mútues són un aspecte important en el procés educatiu tenint present els dos elements clau: el monitor/a i el grup d’educadors.
 • La intencionalitat educativa: l’equip educatiu treballa per aconseguir una educació en el lleure de qualitat que possibiliti el màxim de vivències personals, oportunitats d’enriquiment i una ocasió per créixer en l’àmbit integral.
 • L’educació entesa com a procés: per afavorir el desenvolupament integral dels nens/es, l’equip educatiu ha de seguir uns passos i unes etapes, i la planificació dirà en quin ordre i com s’aniran treballant, per assolir les fites educatives. Per aquest motiu, a CET10 es dóna tanta importància a la programació i temporització dels objectius i les activitats que hi estan vinculades.
 • La solidaritat i el respecte entre les persones: tot infant ha d’estar inclòs en un grup i ser un membre actiu d’aquest. Per aconseguir-ho s’haurà de fomentar el respecte vers els altres infants i el respecte dels infants vers ells mateixos.
 • La integració: el dret a la diferència i la protecció integral de les necessitats i interessos individuals dels infants. El treball bàsic d’aquest principi és l’autoconcepte i la identitat dels nens/es, treballant amb ells/es la seva globalitat i afavorint el desenvolupament de les seves destreses i competència social.
 • La normalització: el treball educatiu i els recursos dels quals es disposen per a dur a terme el projecte ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats i oferint la mateixa qualitat a qualsevol dels nens/es. Defineixen als infants com subjectes amb DRETS I DEURES, afavorint el desenvolupament  de les capacitats dels infants, en aquesta línia es crea la normativa de convivència per tal que tots els membres del grup desenvolupin el compromís de voluntarietat, la responsabilitat individual i de grup.
 • La globalitat: l’atenció a les necessitats globals dels infants respon al treball integral de les dimensions educables de la persona (social, psicològica, afectiva, motriu, corporal i de relació amb l’entorn).
 • La participació: els infants han de participar democràticament en la vida de grup; així mateix han de tenir accés a la informació, conèixer les seves necessitats, formular demandes i manifestar inquietuds i interessos i promoure la solidaritat.

Les nostres propostes als casals i campus

Als campus i casals, totes les activitats aniran vinculades a l’etapa educativa de cada grup d’infants respectant el seu ritme evolutiu i les seves necessitats, és a dir, diferenciant la tipologia d’activitat d’educació infantil amb educació primària, adaptant-nos amb els interessos que a cada etapa manifesten.

Per als infants d’educació infantil, es planteja un centre d’interès que treballa un fil conductor vinculat amb l’educació integral, treballant totes les dimensions de la persona i, oferint l’oportunitat als infants de poder gaudir d’aprenentatges significatius, ja que es reforcen aptituds dels nens i nenes, que els ajudaran a fer front a problemes de la vida real.

Per als infants d’educació primària, i sent coneixedors dels seus interessos i necessitats, plantegem tot un ventall de possibilitats que s’adapten al perfil del centre on portem a terme el projecte, sigui una escola o una instal·lació.

Activitats Casals i Campus

Objectius educatius

Educació Infantil

 • Fomentar als campus i casals valors i normes útils per la persona i per a la convivència amb els altres, afavorint el desenvolupament integral dels nens o nenes.
 • Promoure el respecte pel nostre entorn i la diversitat social.
 • Estimular l’expressió dels sentiments.
 • Descobrir noves maneres d’entreteniment a través del joc, l’expressió i la convivència.
 • Promoure aprenentatges significatius i funcionals per afavorir el gust per aprendre coses noves i despertar la curiositat dels infants.
 • Incloure aspectes vinculats a la responsabilitat individual i l’autonomia en els aspectes quotidians del dia a dia en el casal o campus.
 • Afavorir el coneixement del propi cos, les seves capacitats perceptives i de moviment, mantenint una higiene corporal.

Educació Primària

 • Conèixer i acceptar el propi cos, com les seves possibilitats de moviment, fins a dominar-lo.
 • Prendre consciència de la pròpia situació motriu en l’espai i en el temps en relació amb les altres persones, amb els objectes i en diferents medis.
 • Utilitzar les habilitats i destreses bàsiques corresponents a l’acció motriu, fent servir l’observació, l’anàlisi i la imaginació en la resolució de problemes motrius.
 • Conèixer, identificar i utilitzar les habilitats i destreses específiques fonamentals de les activitats físiques proposades, les quals han d’incloure formes de desplaçament i de maneig d’objectes variades i diversificades.
 • Accedir al comportament social que faciliti creixement individual mitjançant la participació solidària, la responsabilitat i el respecte a les altres persones i, especialment, la utilització de les relacions de cooperació indispensables en una activitat física col·lectiva.
 • Potenciar habilitats socials com la comunicació, la comprensió, la canalització de sentiments, la resolució de conflictes a través del diàleg.