Política de devolucions

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els termes detallats a continuació:

Casals i Campus CET10 – Estiu 2018

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar l’activitat.
/ La baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat: comporta el retorn del 80% de l’import final.
/ Les baixes tramitades posteriorment: comporten el retorn del 50% de l’import final amb un justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat.
/ Un cop iniciada l’activitat: no es retornarà cap quantitat.

Si s’anul·la la inscripció d’una setmana havent obtingut el descompte del 5% per l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd.

Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans havent obtingut el descompte del 10%, quedant inscrits només dos germans, aquest descompte es perd.


Procés d’inscripció Centre de Formació

L’usuari haurà de realitzar la inscripció al curs interessat podent realitzar aquesta a través del web a la corresponent pàgina d’inscripció o bé emplenant el full d’inscripció, descarregable des del web, dissenyat per això. En aquest últim cas l’usuari haurà d’enviar via correu electrònic a info@cet10.com aquest full d’inscripció juntament amb el comprovant de pagament.

L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció i el pagament del curs. Un cop realitzat se’ls enviarà una confirmació d’inscripció. Totes les inscripcions que no hagin estat abonades en un termini de 2 dies de la realització del curs seran anul·lades i perdran la seva reserva. Si arribat el dia d’inici del curs l’usuari no té formalitzat el pagament, l’usuari no tindrà dret a plaça i per tant el seu dret a assistència.

Els pagaments podran realitzar-se mitjançant el nostre TPV virtual utilitzant les targetes VISA i MASTERCARD, o bé mitjançant ingrés / transferència bancària al número de compte indicat per a aquest efecte.

 

Política de substitució Centre de Formació

Si la persona inscrita no pot participar en el curs i previ avís de, cop a mínim, 4 dies naturals d’anticipació a la data de celebració, es podrà substituir per una altra persona.

En qualsevol cas, la persona que vagi a assistir en substitució de la inscrita inicialment haurà d’emplenar també la seva inscripció i sol·licitar el canvi a info@cet10.com

 

Política de cancel·lació Centre de Formació

L’organització es reserva el dret a posposar o cancel·lar un curs si no hi ha suficients inscrits, o si els formadors, per causa major justificada no poguessin assistir.

Seran retornats totalment els pagaments rebuts per inscripcions sense cap possibilitat de cap tipus de compensació.