MESURES DE PROTECCIÓ, SEGURETAT, HIGIENE I FUNCIONAMENT DELS CAMPUS DE PRIMAVERA 2023

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut (OMS, 2020).

A continuació s’indiquen les mesures concretes que s’apliquen a l’activitat dels nostres campus:

Aforament

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es realitzaran les diferents activitats, segons la ràtio general.

Requisits per a participar en les activitats

Els/les participants en les nostres activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

 • Absència de simptomatologia de qualsevol altre quadre infecciós (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…).
 • És recomanable que els infants/joves estiguin vacunats i tinguin el calendari vacunal al dia.

Documentació Requerida

Com a novetat d’aquest any 2023, la documentació requerida es complimentarà via telemàtica, durant el procés d’inscripció.

Juntament amb aquesta documentació, les famílies hauran de pujar a la plataforma els següents documents:

 • La fotocòpia acreditativa i actualitzada del carnet de vacunes de l’infant/jove o, en cas de no estar vacunat/da, portaran un certificat mèdic oficial.
 • La fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).

Equip de treball

L’equip de treball habitual dels nostres campus està format per: un/a director/a, un equip de monitors i monitores i, com a valor afegit de la nostra entitat, un equip de monitors i monitores en pràctiques que provenen del nostre Centre de Formació CET10.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.

Seguretat alimentària

 • El menjar se servirà sempre en plats individuals.
 • Per a l’aigua, es podran fer servir gerres que s’ompliran amb aigua de l’aixeta i que seran servides pels monitors/es o infants/adolescents responsables.

Característiques dels espais i de les activitats

 • Les activitats es duran a terme en grups de 10 infants o joves.
 • Cada grup té assignat un monitor o monitora.
 • Es procura que cada monitor/a es relacioni sempre amb els mateixos grups d’infants i/o joves.

Sortides i desplaçaments

En la tipologia de sortides que es proposen, es prioritza que les activitats es duen a terme en llocs que ens garanteixen els nivells òptims de seguretat, protecció i neteja adients.

Si els desplaçaments es fan en transport públic, es compliran les normes establertes en aquest tipus de transport.

Mesures de protecció

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut (OMS, 2020).

Les principals mesures de protecció són les següents:

Rentada de mans:

 • Les mans es rentaran abans dels àpats i abans i després d’anar al WC.
 • Existeixen diversos punts de rentada de mans.

Ús de mascaretes:

 • S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari un desplaçament en transport públic o autocar.
 • En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta, s’ha d’entendre mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants/joves participants, l’han d’aportar ells/es des de casa.

En el moment d’accedir al campus:

 • Els infants/joves han de venir acompanyats/des sempre d’un adult/a que pugui deixar constància de l’estat del o de la participant.