Mesures de protecció, seguretat i higiene dels casals i campus d’estiu 2020 de CET10

Aquest escrit pretén informar les famílies sobre els “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020” aprovats per la Direcció General de Joventut i pel comitè tècnic del PROCICAT, a partir del document marc estratègic de referència establert des de Salut Pública.

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran a l’activitat dels nostres casals i campus d’estiu per a aquest estiu 2020:

Aforament

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es realitzaran les diferents activitats, segons la ràtio general de 4m2 per participant.

Un cop fet aquest càlcul dels m2/participant en termes totals de l’activitat i tenint en compte la superfície útil de cada equipament, s’han dictat uns aforaments màxims per cada casal o campus i per setmana, que s’especifiquen en cada modalitat de casal i campus d’aquesta mateixa pàgina web.

És per aquesta raó que l’obtenció de plaça definitiva per l’activitat o activitats, dependrà d’aquest aforament i es dictaminarà per ordre de preinscripció. Un cop finalitzat el període de formalització de la preinscripció i sempre que quedin places, es podrà realitzar la inscripció directa.

Requisits per a participar en les activitats: “Declaració responsable”

Els/les participants a les nostres activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • És altament recomanable que els infants/joves estiguin vacunats i tinguin el calendari vacunal al dia (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). En el cas d’infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
 • En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19.

“Declaració responsable”

Partint dels requisits anteriors, cada família haurà de signar i fer entrega, abans de l’inici del casal/campus, d’un document per cada fill i/o filla participant d’aquest; on s’exigirà comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant i informar diàriament de l’estat de salut del participant.

Juntament amb aquesta declaració, les famílies faran entrega de la fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes o en cas de no estar vacunat/da, portaran un certificat mèdic oficial.

Aquest document formarà part del paquet de documentació requerida a entregar abans de l’inici de l’activitat i que podreu trobar al següent enllaç:

Per tal d’assegurar l’entrega d’aquesta documentació, s’obrirà un període de lliurament, a un/s espai/s habilitat/s i en horaris específics, que evitaran possibles aglomeracions.

Equip de treball: nova figura de “Responsable de seguretat i higiene”

A l’equip de treball habitual en els nostres casals i campus està format per: un/a director/a de casal/campus, un equip de monitors i monitores i, com a valor afegit de la nostra entitat, d’un equip de monitors i monitores en pràctiques que provenen del nostre Centre de Formació CET10. A més a més, aquest estiu s’afegeix la figura del/de la responsable de seguretat i higiene.

El/la responsable de seguretat i higiene, format/formada per l’organisme o organismes pertinents (Departament de Salut i Departament de Joventut de la Generalitat) per exercir com a tal, vetllarà per mantenir les condicions de seguretat i higiene dictades en el marc estratègic i, juntament amb el o la directora del casal/campus, es farà/n responsable/s de mantenir actualitzats els diferents documents i protocols que han de formar part de “l’Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures” (recull de protocols i mesures) existent a cada centre.

El director o directora del casal/campus quedarà deslliurat de portar grup en tots els casos, mentre que el/la responsable de seguretat i higiene ho estarà sempre que el casal/campus iguali o superi el total de 50 participants per setmana.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. El material emprat en les diferents activitats es desinfectarà després del seu ús.

Amb l’objectiu d’evitar riscos, es demanarà que tots els infants d’infantil i primària que portin de casa un estoig amb llapis, goma, tisores, etc. El detall del què hauran de portar quedarà recollit en el document “Cal portar”, que es penjarà a la pàgina web específica de cada modalitat de casal/campus.

Pel que fa a les piscines, es realitzarà la desinfecció diària del material aquàtic, així com del mobiliari relacionat. No hi ha evidència que el nou Coronavirus es pugui transmetre a les persones a través de l’aigua, en piscines o zones de jocs d’aigua. El funcionament i el manteniment adequats d’aquestes instal·lacions haurien d’inactivar el virus a l’aigua.

A cada espai que s’utilitzarà es penjarà una graella que permeti anotar i registrar el moment en què se n’ha efectuat la neteja.

Seguretat alimentària

 • El menjar se servirà sempre en plats individuals.
 • Per a l’aigua, es podran fer servir gerres que s’ompliran amb aigua de l’aixeta i que seran servides pels monitors/es o un únic infant / adolescent responsable.
 • En les excursions, s’evitarà que infants i joves comparteixin el menjar.

Característiques dels espais i de les activitats

 • S’afavoreixen les activitats a l’aire lliure.
 • Les activitats es duran a terme en grups de 10 infants o joves com a màxim, per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en cas d’infant/jove simptomàtic.
 • Cada grup tindrà assignat un monitor o una monitora.
 • Es procurarà que cada monitor/a es relacioni sempre amb els mateixos grups d’infants (grups de convivència) per tal d’assegurar la traçabilitat.

En el cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o emergència que obligui a absentar-se al seu monitor o monitora, el/la monitor/a d’un altre grup de convivència es podrà fer càrrec dels 2 grups, només durant el temps mínim imprescindible i utilitzant mascareta.

Cada grup de convivència comptarà amb un espai reservat al qual accedirà sempre, un cop arribi al casal/campus. Dins d’aquest espai, hi haurà un lloc habilitat per deixar les motxilles i un punt de referència de rentada de mans.

Un cop desinfectats, tant el material com els espais, els infants/joves es mouran pels diferents espais del casal/campus, segons el tipus d’activitat a realitzar.

Tipologia d’activitats (en casals/campus de lleure i multiesportius):

 • Jocs tradicionals a l’aire lliure (saltar a corda, fet i amagar, etc.).
 • Jocs i esports d’aigua a la piscina o al mar.
 • Esports de raqueta.
 • Atletisme.
 • Beisbol.
 • Dansa, ioga i arts escèniques.
 • Jocs i esports amb pilota (en els quals es pugui mantenir la distància entre els participants, en equips petits i evitant que els infants o adolescents es toquin la cara).
 • Activitats específiques de sensibilització i de l’experiència de la COVID-19 (també incloses en modalitats de casals i campus d’especialització esportiva, anglès i tecnologia creativa).

El detall de les activitats, els espais i els horaris d’aquestes, quedaran recollits en el document de programació de cada modalitat de casal/campus, que es penjarà a la pàgina web de cada modalitat.

Sortides i desplaçaments

En la tipologia de sortides que proposem per aquest estiu, es prioritza que les activitats es duguin a terme: en zones amb baix risc de contagi o llocs que ens puguin garantir els nivells de protecció, neteja i desinfecció adients i, en zones properes al centre on té lloc el casal/campus, per tal d’evitar desplaçaments llargs.

Bàsicament incloem sortides a: parcs i/o espais verds del barri on es realitza el casal/campus, platges, piscines de Centres Esportius Municipals gestionats per CET10 i a The Indoor Jumping Club, centre d’oci també gestionat per la nostra entitat. En definitiva, espais que ens asseguren aquests nivells de neteja, desinfecció i seguretat òptims.

Si els desplaçaments es fan en autocar, l’aforament dels busos col·lectius serà de fins a un 50% de la seva capacitat. El conjunt de viatgers/es es disposarà en seients alterns i tots els i les ocupants portaran mascareta. Es prendrà com a referència el protocol específic de transport escolar. Si es fa en transport públic, es compliran les normes establertes en aquest tipus de transport.

Mesures de protecció i prevenció

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los a les diferents franges d’edat (OMS, 2020):

De 3 a 5 anys:

 • Reforçar conductes saludables: tossir i esternudar al colze.
 • Cantar cançons recordant les rentades de mans.
 • Treballar l’objecte del distanciament físic.

 

De 6 a 12 anys:

 • Atendre dubtes i preocupacions relatives a la situació actual de pandèmia.
 • Reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.
 • Treballar conductes saludables i identificació de símptomes. Prevenció de l’estigma.
 • Practicar les rentades de mans i el distanciament físic.

 

Majors de 13 anys:

 • Atendre dubtes i preocupacions relatives a la situació actual de pandèmia.
 • Reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.
 • Treballar conductes saludables i identificació de símptomes. Prevenció de l’estigma.
 • Conèixer i entendre les mesures de protecció.

LES PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ SÓN LES SEGÜENTS:

Rentada de mans sistemàtica:

 • S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica de la rentada de mans efectiva (OMS, 2020).
 • Les mans es rentaran a l’arribada i a la sortida dels infants, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar.
 • Existiran diversos punts de rentada de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador, tovalloles d’un sol ús i/o assecador.
 • En punts estratègics (menjador, entrada, espais…) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica.

 

Distanciament físic:

 • Entrades i sortides. Les entrades i sortides dels casals i campus es faran en intervals de 15 minuts per evitar aglomeracions. Es podran simultaniejar diferents torns i accessos al centre, sempre que hi hagi una distància entre ells, d’almenys 10 metres. Els horaris d’entrades i sortides quedaran recollits en les pàgines específiques de cada modalitat de casal/campus de la nostra pàgina web i s’informaran a les famílies inscrites uns dies abans de l’inici de l’activitat.
 • Menjador. Es garantirà una separació mínima de 2 metres entre les taules del menjador. En taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada nen, nena o adolescent no tingui cap altre infant/jove al davant ni als costats. Per raons d’espai, pot ser que els àpats es realitzin per torns. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai del menjador un cop al dia.
 • Activitats. Els jocs i les activitats esportives i/o de lleure es realitzaran amb un màxim de 10 infants o joves per tal de facilitar les mesures de distanciament físic.

 

Ús de mascaretes:

 • S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari un desplaçament en transport públic o autocar.
 • En cas de no poder mantenir la distància de seguretat (per a dur a terme una cura, per exemple) també es farà ús de mascareta en l’infant/jove i el monitor o monitora.
 • També en casos en què el personal diferent de l’equip de treball del casal/campus entri en contacte amb els grups (amb o sense distància de seguretat).
 • En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta, s’ha d’entendre mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants/joves participants, l’han d’aportar ells/es des de casa.

 

Llistats de comprovació de símptomes:

 • A l’arribada dels infants i joves es farà una comprovació de la temperatura amb termòmetres frontals, que quedarà registrada diàriament.
 • Els infants/joves han de venir al casal/campus acompanyats sempre d’un adult que pugui deixar constància de l’estat de salut del participant.

Formació

El nostre equip de treball (directors/es de casals/campus, responsables de seguretat i higiene i monitors/es) rebrà formació sobre:

 • Com treballar amb els infants i joves l’expressió́ d’emocions.
 • Acompanyament emocional, treball del dol, gestió de la incertesa i la por a allò desconegut dels infants/joves.
 • Mesures de seguretat i higiene.
 • Detecció de símptomes.
 • Riscos laborals.