MESURES DE PROTECCIÓ I FUNCIONAMENT DELS CASALS I CAMPUS D’ESTIU CET10

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut (OMS, 2020).

A continuació s’indiquen les mesures concretes que s’apliquen a l’activitat dels nostres casals i campus:

Aforament

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es realitzaran les diferents activitats, segons la ràtio general.

Requisits per a participar en les activitats

Els/les participants a les nostres activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

 • Absència de simptomatologia de qualsevol altre quadre infecciós (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…)
 • És recomanable que els infants/joves estiguin vacunats i tinguin el calendari vacunal al dia.

Consentiments i Documentació Requerida

Com a novetat d’aquest any 2023, els diferents consentiments, les autoritzacions i la informació requerida, es complimentarà via telemàtica, durant el procés d’inscripció.

Juntament amb aquesta documentació, les famílies hauran de pujar a la plataforma els següents documents:

 • La fotocòpia acreditativa i actualitzada del carnet de vacunes de l’infant/jove o, en cas de no estar vacunat/da, portaran un certificat mèdic oficial.
 • La fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).

Equip de treball

L’equip de treball habitual dels nostres casals i campus està format per: un/a director/a, un equip de monitors i monitores i, com a valor afegit de la nostra entitat, un equip de monitors i monitores en pràctiques que provenen del nostre Centre de Formació CET10.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.

Seguretat alimentària

 • El menjar se servirà sempre en plats individuals.
 • Per a l’aigua, es podran fer servir gerres que s’ompliran amb aigua de l’aixeta i que seran servides pels monitors/es o infants/adolescents responsables.

Característiques dels espais i de les activitats

 • Les activitats es duran a terme en grups de 10 infants o joves
 • Cada grup té assignat un monitor o monitora.
 • Es procura que cada monitor/a es relacioni sempre amb els mateixos grups d’infants i/o joves.

Sortides i desplaçaments

En la tipologia de sortides que es proposen, es prioritza que les activitats es duen a terme en llocs que ens garanteixen els nivells òptims de seguretat, protecció i neteja.

Si els desplaçaments es fan en transport públic, es compliran les normes establertes en aquest tipus de transport.

Mesures de protecció

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut (OMS, 2020).

Les principals mesures de protecció són les següents:

Rentada de mans:

 • Les mans es rentaran abans dels àpats i abans i després d’anar al WC.
 • Existeixen diversos punts de rentada de mans.

En el moment d’accedir al casal/campus:

 • Els infants/joves han de venir acompanyats sempre d’un adult/a que pugui deixar constància de l’estat del o de la participant.