Sol·licitud de monitoratge de suport a la inclusió d'infants i adolescents amb diversitat funcional

El procés de la gestió per sol·licitar monitors/es de suport es farà a través de mitjans telemàtics.

Aquests tràmits estaran operatius entre el dilluns 17 d’abril i el dilluns 15 de maig de 2023.

Passos a seguir

Us indiquem a continuació els passos a seguir per formalitzar la sol·licitud:

 • Pas 1. Realitzeu la inscripció al casal o campus triat.
 • Pas 2. Tramitada la inscripció a la nostra web, heu de contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a [email protected] especificant el següent a l’assumpte: “SOL·LICITUD DE MONITOR/A DE SUPORT (nom i cognoms de l’infant o infants per al/als que es demana el/la monitor/a)”.
 • Pas 3. Enviada la sol·licitud, la persona sol·licitant rebrà un e-mail de part nostre, en el qual us demanarem la relació de dades que necessitarem per poder accedir a fer la sol·licitud a  l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

IMPORTANT: en cas que l’infant o jove disposi de vetllador/a al llarg del curs escolar, s’ha de comunicar. Des de CET10, us demanarem les dades de contacte d’aquesta persona per parlar amb ella i preguntar-li si vol treballar facilitant d’aquesta manera, l’adaptació de l’infant/jove a l’activitat.

A partir del dilluns 15 de maig, el/la Tècnic/a del Districte de persones amb discapacitat valorarà i dictaminarà la concessió o no del/de la monitor/a de suport i facilitarà la informació a cada entitat. En aquesta valoració s’especificarà si s’assigna o no el suport, la quantitat, si el i/o la monitora és compartida o no, les hores assignades i si hi ha alguna observació a destacar de l’infant o jove.

Requisits per l’atorgament del monitor/a de suport

 • Residir i estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.
 • Excepcionalment, als infants i adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/des a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que, per requeriment del Departament d’Ensenyament, estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat de Barcelona, no se’ls requerirà que hi estiguin empadronats/des.
 • Pels infants o joves majors de 6 anys (1r primària cursat), CAL QUE TINGUIN certificat de discapacitat igual o superior al 33%, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
 • En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant en el cas d’infants o joves amb discapacitat podrà ser 2 anys superior a l’edat estipulada. Aquest supòsit caldrà que es valori pertinentment per part de la família i per la nostra entitat com a organitzadora. La prioritat és que l’infant/jove pugui gaudir de l’activitat que sigui més adient a les seves necessitats.
  Per exemple: si el casal és fins als 12 anys i l’infant amb discapacitat en té 14, hi podria participar.
 • S’acceptaran les sol·licituds d’infants menors de 6 anys (inclosos els infants que facin els 6 anys abans del desembre del 2023) que no tinguin el certificat de discapacitat, sempre i quan vagin acompanyades d’un document acreditatiu emès o bé per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), o bé pels Centres d’Atenció Precoç (CDIAP, EIPI), Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o per l’Equip de valoració de les Escoles Bressols Municipals (EANE).
 • Les funcions del monitor/a es fonamentaran en un reforç al grup en el qual s’hagi inscrit l’infant/jove, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants/joves a l’activitat. Així doncs, es podrà valorar que l’atenció del monitor o monitora sigui compartida per a més d’un infant/jove, o es centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitoratge de suport no s’inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.
 • El suport de l’oferta serà per cobrir un màxim de 4 torns per infant/jove (l’equip tècnic valorarà situacions excepcionals en funció del pressupost, nombre de peticions i de torns sol·licitats).